Randevu Talebi Formu
[contact-form-7 id="31" title="İletişim formu 1"]

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

07/04/2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatını haiz Dr.Ali Haydar DUMAN, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları işbu Aydınlatma Metni ile sizlerin bilgi ve incelemesine sunmaktadır.

Veri Sorumlusu Tarafından Aydınlatma

Verilen hizmetler kapsamında kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması başta olmak üzere, bu hususta Kanun ve sair tüm mevzuata riayet edilmek suretiyle yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsamlar dahilinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuat gereği ve bu mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası (veya pasaport numarası, geçici TC Kimlik numarası), doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil, hasta kimlik numarası verileriniz; adres, telefon numarası, elektronik posta adresinden oluşan iletişim verileriniz; müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verileriniz; hasta tıbbi raporları, epikriz raporları tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri ve hizmetin ifası için gerekli olan fotoğraf ve görüntüleriniz; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen sağlık bilgileriniz; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz; form ve yasal belgelerin imzası aşamasında alınacak biyometrik imzanız, otoparkı kullanmanız halinde araç plaka bilginiz, kliniğimizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz, kliniğimize ait web sitesi ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya paylaştığınız kişisel veya özel nitelikli kişisel verileriniz; IP adresi ve çerez verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Şekli

Kliniğimize ait internet sitesi, sosyal medya hesapları, muayenehane, fiziki veya elektronik şekilde doldurulan müşteri/hasta formları, başvurular, formlar, “site” ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) aracılığıyla, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’a uygun şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen şekillerde kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki, kanuni sebeplerle ya da kliniğimizde sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda gerekli görülen diğer kişilerle ve/veya ilgili 3. şahıs gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, işlenebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amaçları

Kliniğimiz tarafından verilen hizmetler kapsamında kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz:

 1. Hastanın değerlendirilmesi, tıbbi operasyon işlemlerinin yürütülmesi, muayene, ameliyat ve tıbbi tavsiye hizmetlerinin verilmesi;
 2. Sağlık hizmetinin sunulması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması;
 • Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin tarafınıza bilgi sağlanması;
 1. Güvenliğiniz için kimliğinizin tespiti ve doğrulanması;
 2. Anlaşmalı kurumlarla olan hak sahipliğinizin sorgulanması, sağlık hizmetine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, kurumlarca talep edilen bilgilerin paylaşılması;
 3. Size özel ilaç, tıbbi malzeme veya cihaz temini;
 • Faturalandırma işleminin yapılması;
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgilerin paylaşılması ve resmi taleplere yanıt verilmesi; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi;
 1. Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verilmesi;
 2. Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi,
 3. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;
 • Gerekli form ve yasal evrakların imza altına alınması,
 • Muayenehanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetimi; iç politika ve prensiplere uyum sağlanması; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, yasal bildirimlerin yapılması, hizmetlerin etkin şekilde ifasını sağlanması ve bu amaç doğrultusunda gerekli kayıt ve belgelerin düzenlenmesi

amaçları dâhilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, Dr.Ali Haydar DUMAN’a ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz Kanunun 5/2.a maddesi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”; 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2.ç maddesi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; 5/2.e maddesi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve 5/2.f maddesi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak saklanmakta ve işlenmektedir.

2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere dayalı olarak işlenmekte, Tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi Ve/Veya Kuruluşlar ve Aktarım Amacı

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verileriniz yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yazılım program-hizmet ortakları, tıbbi cihaz hizmeti veren şahıs ve kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Güvenlik Kameraları Hakkında Bilgilendirme

Muayenehanemiz içerisinde mevzuat kapsamında zorunlu olan ve uygun görülen alanlarda güvenlik kamerası vasıtasıyla güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Bu veriler başkaca herhangi bir sebeple aktarılmamakta ve/veya 3. Şahıslarla paylaşılmamaktadır.

Kanun Uyarınca Kişisel Verilerinizin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

Kanun’un 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilecektir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
 1. Veri Sorumlusunun bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
 2. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde,
 3. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’in 7/1. Maadesi kapsamında, kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca Dr. Ali Haydar DUMAN’a ve bilgi@draliduman.com’a başvurarak,

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme
 • Kişisel verilerin, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bilme,
 2. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 3. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilmiş olan haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Dr.Ali Haydar DUMAN’a ve bilgi@draliduman.com ‘a iletebilirsiniz. Yapacağınız yazılı başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici bilgilerle işbu kanunun 11. Maddesinde sayılan haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik isteğinizi bilgi@draliduman.com , Levazım Mah. Koru Sok. Zorlu Center Teras Evler  Kat:T0 – D:18 Zincirlikuyu-Beşiktaş / İstanbul adresine gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kanun’un 13. Maddesi kapsamında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Dr.Ali Haydar DUMAN

Adres: Levazım Mah. Koru Sok 2 Zorlu Center No:18 Beşiktaş / İstanbul

İletişim: bilgi@draliduman.com